Torn dollars and war-wounded francs

Money fetishism in the Democratic Republic of Congo

by Joshua Z. Walker

Read Article

Currency in the Democratic Republic of Congo does not have a face value only: people also evaluate it according to its physical properties—worn or torn money has a lower value than clean, new bills. This constitutes a shift away from fetishizing the state as money's backer to fetishizing money's materiality as a source of value. Such fetishizing of banknotes is a form of social creativity, one in which Congolese have established new norms regarding money in order to supplant or circumvent the state as a guarantor of currency's value. In doing so, they reveal the dialectic of materiality and immateriality at the heart of the money form, demonstrating that the fetish is not irreducibly material.

En République Démocratique du Congo, la monnaie n'a pas seulement une valeur nominale : les gens l’évaluent aussi en fonction de ses propriétés physiques, et l'argent usé ou déchiré a une valeur inférieure aux billets propres et neufs. Ceci constitue un décalage du fétichisme de l’État en tant que garant de la devise vers un fétichisme de la matérialité de l'argent en tnant que source de valeur. Cette fétichisation des billets de banque est une forme de créativité sociale, par laquelle les Congolais ont établi de nouvelles normes concernant l'argent afin de supplanter ou de contourner l’État comme garant de la valeur de la devise. Ce faisant, ils révèlent la dialectique de la matérialité et de l'immatérialité au sein même de l'argent, démontrant que le fétiche n'est pas irréductiblement matériel. [argent, valeur, matérialité, fétichisme, devise, franc congolais, République Démocratique du Congo]

Mu Kongù wa cìnsàngasànga musanga nteta, mushinga wà màkùtà kawèna ùlonda àmu bìdì bifùnda pa dibèjì dyàwù to. Bantu bàdi bătwa mushinga bilondèshìla mubidi wàwù—màkùtà mapandìka àdi nè mushinga mukesà mushààdìla ku wà màkùtà àà tubèji tupyatùpya. Eci ke cìdì cìleeja nè bantu kabèna kàbìdì buumìnyìna àmu ku nè mbùlàmàtadì ke udi ufùnda mushinga wà mabèjì àà màkùtà, kàdi bàkaadi buumìnyìna ku mubidi wà dibèjì diinà dyà màkùtà bu nè ke ùdì ùàpèèsha mushinga mwinà. Mwènenu ewu wa màkùtà ùdi ùswa kuleeja nè beena Kongù nyewù badìswìkila pààbù mikenji ìdì kayìyi mimanya kùdì mbùlàmàtadì bwà kwamba nè a'a màkùtà àdi nè mushinga, à’a kaèna nè mushinga wàwù ùdì mufùnda pa dibèjì to. Bàdi bànyènga mbùlàmàtadì bukòòkeshi bwèndè. Ngenzèlù ewu ùdi ùtùleeja patòòka nè kùdi dikòkangana pankacì pàà mubidi nè mushinga wà màkùtà, ùdi ùtùjandwila kaùyi mwà kwela mpatà nè bantu kabèna bùùminyina àmu ku mubidi wà màkùtà mu wôwu cyanànà. [màkùtà, mushinga, mubidi, cyà kuumunyina, dibèjì dyà màkùtà, màkùtà àà mu Kongù, Kongù wa Cìnsàngasànga]